The GDPR

(will be tanslated soon, in case of any questions fell free to contact me)

Děkuji Vám za zájem o mé služby a návštěvu mých webových stránek. Vážím si vaší důvěry a proto je zde v souladu s férovým jednáním i Nařízením EU o ochraně osobním údajů připraven následující text.
Jeho účelem je informovat vás o způsobu ukládání vašich osobních údajů, vašich právech a o tom, jak můžete svá práva uplatňovat, a to v souladu s evropským Obecným nařízením o ochraně osobních údajů 2016/679 (GDPR – General Data Protection Regulation), které nahradilo předchozí pravidla ochrany osobních údajů dané Zákonem č. 101/2000 Sb.

Kdo je správce

Správcem Tomáš Ondrák, IČO 72707607, se sídlem Židovická 2229, Roudnice n.L., zapsaného u Živnostenského úřadu v Litomyšli pod spisovou značkou ZU/18/Dv-1093. S jakýmikoliv dotazy ohledně GDPR mě můžete kontaktovat na telefonu +420 725 916 618 nebo emailu tomas@tomasondrak.cz.

Prohlášení správce

Prohlašuji, že vaše osobní údaje jsou uchovávány a je s nimi zacházeno v souladu s nejnovějšími požadavky jednak morálními, jednak etickými a také technickými. Splňuji všechny zákonné povinnosti, vyžadované platnou legislativou, zejména zákonem o ochraně osobních údajů a GDPR.

Rozsah a zpracování osobních údajů

Z vašich osobních údajů využívám a uchovávám pro potřeby plnění zakázek:
Jméno a příjmení, adresa, datum narození (vždy pro identifikaci), pohlaví (pro potřeby oslovení), telefon, email, případně Skype (pro potřeby komunikace a kontaktu s klientem, případně zaslání výstupu zakázky v el. formě, pokud je a je vyžádán).

Kontaktní údaje jsou využívány pouze k informování o novinkách, článcích, nových službách, přednáškách, či workshopech, pořádaných Life Consultem nebo ve spolupráci s ním a v návaznosti na umístění příspěvku na blok na stránkách Life Consultu. Následná komunikace bude vedena emailem či telefonicky, pokud projevíte o informace další zájem. Kontakty také mohou být využívány v případě nečekané změny termínu ze strany poskytovatele.

Osobní data určená pro plnění smlouvy v koučování nebo životního poradenství, jsou využita pouze a výhradně k účelům těchto analýz a následných konzultací a nijak jinak. Po skončení konzultace jsou uložena na disku mého počítače pro případné příští použití (navázání další zakázkou, nová analýza pro klienta, porovnání vývoje životních situací, další vztahová analýza, apod.) anebo mohou být na vaše přání smazána bezprostředně po ukončení konzultace.

Údaje potřebné pro fakturaci (jméno, adresa, obecný obsah zakázky, výše platby, případně IČO) jsou vyžadovány zákony o účetní a daňové evidenci a používám je pro účely vedení účetnictví.

Při procházení mých webových stránek používá můj poskytovatel webových služeb Active24 tzv. cookies a základní statistiku návštěvnosti. V rámci tohoto jsou anonymně analyzovány údaje, jako je vaše IP adresa, které podstránky navštívíte a jak dlouho se na stránce zdržíte a ze které stránky přicházíte. Cookies nezpracovávám pro lepší cílení reklamy, ale pouze pro ověření čtivosti článků a atraktivnosti jednotlivých stránek, abych mohl zlepšovat kvalitu poskytovaných informací a jejich formu.

Poznámky z konzultací nebo koučování, pořizované během sezení v písemné podobě jsou po skončení konzultace do 24 h přepsány do formy stručné poznámky do počítače, do souboru ve vaší složce, a to pouze informace typu jaké bylo téma, kam jsme v konzultaci došli a nezbytné další informace potřebné pro to, abychom mohli příště plynule navázat. Tištěná forma je strojově skartována a elektronický zápis na disku odpovídá a podléhá zabezpečení a pravidlům, jako ostatní elektronické záznamy zmíněné v tomto dokumentu.

Zabezpečení a ochrana osobních údajů

Všechny vaše osobní údaje získávám od vás s vaším vědomím a poskytujete je pro potřeby zpracování zakázky zcela dobrovolně nebo je jejich potřeba dána zákonem (podpis a datum na GDPR formuláři, účetnictví).

Jednak při podepsání vstupního formuláře GDPR, bez kterého bychom nemohli v jakémkoliv typu zakázky pokračovat. Dále při zadání zakázky a verbálním či písemném předání vstupních údajů pro potřeby zpracování analýzy a také v případě kontaktních údajů přes kontaktní formulář na webových stránkách Life Consultu.

Všechny údaje jsou bezpečně uloženy na mém zabezpečeném disku a nikde jinde, nikdo k nim nemá přístup, nejsou nikde sdíleny, a to ani v anonymizované podobě.

Údaje z kontaktních formulářů jsou uloženy u poskytovatele formulářových a emailingových služeb Ecomail, v chráněné a GDPR pravidlům podléhající databázi. S tímto poskytovatelem služeb mám uzavřenou smlouvu v souladu s GDPR a k přenosům dat i při klasickém posílání emailové komunikace jsou používány zabezpečené protokoly, šifrování a ochrany heslem.

Moje technika je zabezpečena v souladu s nejnovějšími běžně dostupnými prostředky kvalitní ochrany elektronických dat. Formuláře s podpisem GDPR a souhlasem s další spoluprací jsou uloženy na bezpečném místě. Elektronické zadání zakázek emailovou formou je bezpečně uloženo u poskytovatele emailových služeb Active 24, jehož databáze jsou zabezpečeny v souladu s ochranou osobních údajů a aktuálními požadavky na bezpečnost profesionálních či firemních emailových providerů.

Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů

Máte právo na informace, jak je s vašimi daty nakládáno, což plním touto stránkou / formulářem.

Máte právo na nahlédnutí na vaše osobní údaje. Můžete mě kdykoliv kontaktovat a já vám doložím, jak vaše osobní údaje uchovávám a můžete si je také kdykoliv zkontrolovat.

Máte právo na výmaz vašich údajů z mé databáze. Můžete kdykoliv požádat ať už telefonicky, emailem nebo přes webový odkaz o odhlášení z mailinglistu a já vaše údaje bez odkladu a definitivně vymažu v případě uložené zakázky nebo budou automaticky smazána, v případě zrušení registrace na zasílání novinek, rovnou v databázi kontaktů uložených u Ecomailu.
Tištěné podepsané vstupní formuláře jsou v případě realizace žádosti o výmaz osobních údajů strojově skartovány.
V některých případech existuje zákonná povinnosti evidovat některé údaje i po výmazu všech ostatních po určitou dobu (např. evidence vystavených daňových dokladů po dobu stanovenou zákonem). V tomto případě tedy smažu všechny osobní údaje kromě těch, které jsou vázány jiným zákonem.
Váš souhlas se zasíláním novinek a informací může být také kdykoliv odvolán prostřednictvím odkazu dostupného v každém zaslaném newsletteru anebo mi napište a váš kontakt odstraním z emailingové databáze.

Máte právo na přenositelnost vašich údajů. Pokud byste chtěli své osobní údaje přenést k někomu jinému, opět mne kontaktujte a já vám pošlu vaše údaje ve strojově čitelné formě a vymažu je z mé, či Ecomailové databáze.

Máte právo na stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů. Pokud máte pocit, že s vašimi údaji není nakládáno v souladu s platnými předpisy, máte právo na podání stížnosti u UOOO, ale budu rád, pokud v případě takového podezření kontaktujete nejprve mě, abych měl možnost případné nesrovnalosti okamžitě napravit.

Máte právo na omezení zpracování a vymezení účelu zpracování vašich dat. Můžete mě informovat, že chcete zanechat v databázi např. jen údaje pro potřeby budoucích konzultací, ale nepřejete si nadále zachovávat údaje z našich konzultačních sezení, pokud využíváte více služeb. Nebo když máte podezření, že zpracovávám vaše údaje nepřesné údaje nebo je zpracovávám jinak, než si přejete, můžete požádat o vymazání nebo omezení (zastavení) zpracování té které části osobních údajů, která může být takto dotčena.

Máte právo na změnu a doplnění vašich údajů. Pokud budete mít nové kontaktní údaje nebo zjistíte, že používám vaše zastaralé a neplatné údaje, můžete své údaje aktualizovat.

Třetí osoby a strany

Vaše osobní údaje nejsou poskytovány žádné třetí straně, s výjimkou poskytovatele webových a emailových služeb, společnosti Active 24 (např. v rámci uložené zabezpečené a šifrované emailové komunikace) a společnosti Ecomail, která je profesionálním poskytovatelem služeb napojených na kontaktní formuláře na mých stránkách a následné emailingové služby. Jejich chráněná databáze rovněž podléhá nařízení GDPR. Kopie vydaných faktur a daňových dokladů zpracovává jednou za rok externí účetní, rovněž vázaný mlčenlivostí a pravidly GDPR, vůči svým klientům.

Vaše údaje jsou zpracovány pouze na území Evropské unie.

Mlčenlivost

Samozřejmým prvkem při mém jednání s klienty a zpracování jejich údajů je naprostá mlčenlivost o všem, co v rámci konzultace či analýzy zazní nebo vyjde najevo, podobně, jako je lékař nebo terapeut vázán lékařským tajemstvím.